Skip to content

Financiering

Om mee te doen aan de activiteiten bij ’t Bonte erf, heeft u een indicatie nodig. ’t Bonte erf is aangesloten bij stichting Heemzorg, een collectief van kleinschalige zorgbedrijven in Noord-Holland. Via stichting Heemzorg kunnen wij ‘Zorg In Natura’ leveren en dan regelt en betaalt de gemeente de zorg voor u. Maar ook met een PGB (Persoons Gebonden Budget) of indicatie via WLZ kunt u op ’t Bonte erf terecht.

Heeft u interesse in een PGB, neem dan contact op met ons! Wij kunnen u goed adviseren hoe bij de aanvraag te werk te gaan.

Hieronder staat alles in het kort uitgelegd. Voor meer informatie kunt u bijvoorbeeld eens kijken op zorgwijzer.nl.

Jeugdwet

Uitgangspunt in de Jeugdwet is om goede zorg voor het kind te garanderen, door de zorg minder versnipperd aan te bieden, met minder zorgverleners per kind en per gezin. In de ogen van de overheid kan dat het beste vanuit een loket dichtbij het gezin. In de Jeugdwet is het wettelijk recht op zorg vervangen door zorgplicht. Dit betekent dat iemand niet automatisch zorg hoeft te krijgen. Er wordt allereerst uitgegaan van de eigen kracht van het kind, c.q. de jongeren tot 18 jaar, en zijn ouders. De gemeente is alleen verplicht een voorziening te treffen als het kind en zijn ouders er op eigen kracht niet uitkomen. De gemeente beslist of en welke voorziening uw kind nodig heeft. Dit kan een individuele voorziening zijn. Alleen met een individuele voorziening kunt u een pgb aanvragen.

Wmo

Het maatschappelijk doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet ervoor zorgen dat volwassenen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving.

In 2015 is de Wmo aangepast en uitgangspunt is, dat als u niet voldoet aan de voorwaarden voor de Wet langdurige zorg (Wlz), uw zorg valt onder de Wmo.

In de Wmo is het wettelijk recht op zorg vervangen door zorgplicht. Dit betekent dat iemand niet automatisch zorg hoeft te krijgen. Er wordt allereerst uitgegaan van uw eigen kracht. De gemeente is alleen verplicht een voorziening te treffen als u er op eigen kracht niet uitkomt. De gemeente beslist of en welke voorziening u nodig hebt. Dit kan een maatwerkvoorziening zijn.

Wlz

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz).
  • U kunt zorg krijgen vanuit deze wet wanneer u uw leven lang 7×24 uur toezicht nodig hebt of zorg in de nabijheid
  • U hebt een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of geriatrische beperking
  • Het CIZ doet de indicatie, het zorgkantoor regelt de toekenning

PGB

Met het Persoons Gebonden Budget huurt u zelf zorgverleners in en maakt u afspraken over de zorg die zij u geven, op uw tijd, op uw plaats, op uw manier. De pgb-houder kan naast professionele zorgverleners ook mantelzorgers inschakelen voor zijn zorg. In dat geval kunt u uit het pgb betaald worden. U moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met u af. Gaat het om Wmo- of jeugdzorg, dan kan de gemeente specifieke regels hanteren.